Lexib - El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

Què oferim?

Per un petit abonament mensual us oferim un complet assessorament professional en matèria fiscal i comptable amb tots els avantatges derivats d'un departament d'administració propi, però sense l'inconvenient del seu habitual elevat cost econòmic.

Els nostres avantatges

  • Cost fixe sense sorpreses  
  • Total disponibilitat del nostre equip d'assessors per generar una tranquilitat total als nostres clients
  • Acceleració al màxim dels tràmits sense necessitat de generar molta documentació.
  • Total confidencialitat de les dades fiscals i comptables.
  • Suport tècnic més avançat gràcies a les noves tecnologies.

Els Nostres Serveis

  • Prats Associats, Gestoria Administrativa efectua una exhaustiva auditoria de les empreses previa una visita mensual a les seves oficines per la recepció de les dades comptables i fiscal de la seva empresa.
  • Un inform complet ¨report mensual¨ de la situació comptable i fiscal de la seva empresa.
  • La confecció de les liquidacions tributaries.
  • Un assessorament profesional de les operacions mercantils de la seva empresa i la determinació dels risc de les mateixes.
  • IVA, Impost de societats, IRPF, etc

Com treballam?

Disposam d\'un equip multidisciplinari per donar solucions globals i integrals a la vostra empresa, per que en una empresa tots els seus aspectes estan interrelacionats. 

L\'objectiu és rebaixar al màxim la quota tributària, respectant els terminis reglamentaris de pagaments i la legalitat vigent.

Noticias